การทานมิใช่ได้บุญน้อยที่สุด

            ผมได้ฟังการเทศนาของพระสงฆ์ และบุคคลที่ยกเอาการเปรียบเทียบบุญของ การทาน การรักษาศีล และการนั่งสมาธิภาวนา แต่ก็ยังรู้สึกหดหู่ในใจอยู่เป็นอันมาก เพราะท่านเหล่านั้นได้ยกเอาข้อเปรียบเทียบเรื่องการทำบุญเพื่อให้ได้กุศลมาก น้อย แตกต่างกัน (แม้จะอ้างว่า เป็นพุทธดำรัส)

          แต่ถ้าใครได้ศึกษาในเรื่องการทำบุญโดยละเอียดแล้ว มันไม่ได้มีเท่าเพียงหัวข้อที่ยกมา รายละเอียดของการทำบุญ และอานิสงที่ได้รับนั้น ก็แตกต่างกันตามเจตนา การทาน รักษาศีล และภาวนานั้น เป็นเพียงบุญ 3 ข้อจากทั้งหมด 10 ข้อ (หรือเรียกว่าบุญทั้ง 10) แต่ก็ถืว่า ทั้ง 3 ข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญ เพราะจะเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์พื้นฐานอันจะนำให้เห็นหนทานแห่งการดับทุกข์

การทาน ก็ให้ทานเพื่อกำจัดความขี้เหนียว ความตระหนี่ (ทั้งวัตถุทาน แรงงานทาน ธรรมทาน) บุคคลที่มีทานเป็นทาน ย่อมเป็นผู้ไม่อดยาก แต่ถ้าหากทานโดยเป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสแล้ว อานิสงนี้จะนำไปสู่กระแสแห่งพระนิพพาน
  
การรักษาศีล ย่อมเป็นการสำรวมกาย วาจาใจ ไม่ให้ประมาทต่อการตกสู่โลกที่ชั่ว เป็นการทำให้สะอาด ผ่องใส และพร้อมสำหรับการบำเพ็ญเพียร 
ส่วนการบำเพ็ญเพียรภาวนานั้น ควรใช้สมาธิอันสงบ เป็นฐานกำลำงแห่งจิตแล้วนำกำลังนั้นมา สำรวจ อบรม จิตของตนเอง ขูดกิเลสออก ด้วยปัญญาอันเกิดจากวิปัสสนานั้น 
          จึงอยากบอกว่า การทานมิใช่ได้บุญน้อยที่สุด แต่เพราะการทานที่เราเข้าใจกันนั้น อานิสงมักจะได้รับเป็นเงินทอง สิ่งของกลับคืนมา ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนเรา ให้เรากินดี อยู่ดี แต่ที่ท่านมากว่าได้บุญน้อย เพราะว่า บุญนี้เป็นองค์ประกอบที่จะนำเราไปสู่กระแสแห่งพระนิพานได้ช้ากว่าการรักษาศีล และการบำเพ็ญเพียรทางจิต แต่เป็นบุญที่เป็นองค์ประกอบอันสำคัญที่ขาดไม่ได้เช่นกัน
          อย่างไรก็ตาม การกระการใดๆ โปรดอย่าลืม มรรคทั้ง 8 ที่เรียกว่า มรรคมีองค์ 8 และให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ทางสายกลางของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไป อย่าได้ทำแข่งขันกัน พระพุทธองค์ จึงสอนเราให้ใช้ปัญญา อย่าหลงทางเด็ดขาด บุคคลที่ดำเนินไปตามคำสอนของพระพุทธองค์ ย่อมมีจิตผุดผ่อง สดชื่น ปกติสุขทั้งกาย วาจาาใจ มิใช่เกิดการทะเลาะ หมองเศร้า อดยาก หรืออ่อนเพลีย จากการปฏิบัติธรรม
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: